• kran.jpg

Miljöpolicy

För Brantås Bygg AB är ett långsiktigt miljöarbete viktigt. Vi skall utgå från kundernas behov.

Miljöarbetet för Brantås Bygg AB skall inom ramen för vår kärnverksamhet bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle, en uthållig lönsamhet och ett positivt varumärke. Detta ställer krav på ett aktivt miljöarbete. Brantås Bygg AB har fastslagit en miljöpolicy som skall utgöra grunden för vårt miljöarbete.

Brantås Bygg AB har som målsättning att genomföra entreprenader och projekt på ett sådant sätt att spill och avfall minimeras och hanteras med största möjliga miljöhänsyn.

Brantås Bygg AB skall köpa och använda material och produkter med låg miljöpåverkan.

Brantås Bygg AB skall minska miljöbelastningen från våra transporter, både vid tjänsteuppdrag och varuleveranser, genom att välja bästa möjliga transportsätt ur miljösynpunkt.

Brantås Bygg AB ska verka för att företagets miljöarbete ständigt förbättras och följa gällande miljölagar och regler.